email: blogerka.bety@seznam.cz
youtube: Bety N.
instagram: @betynep
ask: bety_n
databáze knih: BetyN.
snapchat: betynep